Aanleiding

Warmte-koude opslag is een vorm van duurzame energievoorziening om gebouwen duurzaam te verwarmen en verkoelen. Door de aankomende energietransitie zal in de komende jaren de drukte in onze bodem steeds verder toenemen, want WKO is onmisbaar in de transitie naar een duurzame warmte- en koudevoorziening zonder aardgas. In stedelijke gebieden neemt niet alleen de WKO-activiteit toe, maar ook het aantal andere activiteiten in de ondergrond. Deze drukte vereist afstemming op gebiedsniveau, zodat het bodempotentieel optimaal benut wordt. Warmte-koude opslag kan sterk bijdragen aan het streven om gemeenten van het gas af te krijgen.

Belemmeringen in WKO-samenwerking

Helaas vindt WKO-samenwerking op gebiedsniveau nog nauwelijks plaats. De hoofdoorzaak hiervan is de angst dat belendende WKO-bronnen de eigen bronnen op termijn negatief beïnvloeden. Bij watervergunningen worden WKO-bronnen veelal overgedimensioneerd, wat het bodemenergiepotentieel belet. Er bestaat veel onzekerheid over de daadwerkelijke energieopslag in de ondergrond, en de informatie dat beschikbaar is is gebasseerd op modellen. Daarnaast ontbreekt het aan een instrument dat helder aan kan tonen waar welke thermische energie wordt opgeslagen.

Glasvezeltechnologie voor optimale benutting bodemenergie

Bij het oplossen van deze belemmeringen vormt glasvezelmonitoring een oplossing. Project FOME-BES toonde de meerwaarde van DTS-glasvezeltechologie aan. Met deze innovatieve techniek wordt er bovengronds een betrouwbaar beeld geschetst van wat er onder de grond afspeelt. Hiermee kunnen exploitanten hun WKO monitoren en verbeteren. Ook kunnen gemeenten en overheden de verdichting op gebiedsniveau beoordelen en vergroten. Met de glasvezeltechnologie kunnen WKO-allianties beter samenwerken en wordt het bodemenergiepotentieel optimaal benut.

> Lees meer over glasvezelmonitoring in FOME-BES.

CRYSTAL

Dit project wil voor de eerdergenoemde uitdagingen een oplossing vinden door het proof-of-principle van glasvezelmonitoring door te ontwikkelen naar en economisch rendabel prototype van het CRYSTAL monitoringssysteem.

> Lees meer over de doelstellingen van CRYSTAL.