Projectpartners

Het CRYSTAL consortium bestaat uit partners die samen de gehele waardeketen vertegenwoordigen:

Projectpartners:
 • Inventec
  Inventec is al jaren koploper in de Benelux op het gebied van optische meet- en monitoringsystemen en is gespecialiseerd in de levering en installatie van geavanceerde, industriële meet- en monitoringsystemen. Hierbij wordt overwegend gebruik gemaakt van optische glasvezelmonitoringsystemen.
 • Royal HaskoningDHV 
  Royal HaskoningDHV is al meer dan 135 jaar toonaangevend als ingenieursbureau in advies en projectmanagement. De wereldwijde koploper in innovatie en duurzame ontwikkeling acht de opzet en instandhouding van een effectievere energievoorziening van vitaal belang voor economische groei en onze welvaart.
 • Buro Bron
  Buro Bron heeft tientallen jaren ervaring op het gebied van WKO en wil een bijdrage leveren aan een duurzaam gebruik van de ondergrond. Hierbij is het de kunst een optimum te vinden tussen verschillende functies in de ondergrond zoals energieopslag, hemelwaterinfiltratie, drinkwatervoorziening en grondwatersanering. Monitoring is daarbij essentieel.
 • Rijksvastgoedbedrijf
  Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. Het RVB ziet het optimaal benutten van bodemenergie als een van de belangrijkste schakels in het bereiken van een energie neutrale rijksportefeuille.
 • Provincie Utrecht
  De provincie Utrecht heeft taken op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit, natuur en landschap, een veilige en gezonde leefomgeving, cultuur en erfgoed. Een belangrijke maatschappelijke opgave is de energietransitie, waar de provincie een belangrijke rol voor bodemenergie ziet als het gaat om duurzame invulling van de vraag naar warmte en koude. De provincie streeft ernaar de ondergrond maximaal te benutten.
 • Gemeente Utrecht
  De gemeente Utrecht wil dat Utrecht zo optimaal en efficient mogelijk gebruik maakt van bodemenergie. Het project draagt bij aan de gemeentelijke doelstelling om energie- en klimaatneutraal in 2030 en gasloos in 2050 te zijn.
 • Gemeente Den Haag
  Den Haag voert klimaatbeleid gericht op een klimaatneutrale stad in 2040 en pakt de energietransitieopgave daartoe vanuit een aanjaag en voorbeeldrol op. Deze opgave richt zich op nieuwbouw: gasloos en verduurzaming van de bestaande bouw, uiteindelijk ook niet meer direct aan aardgas aangesloten.
 • Deltares
  Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut dat wereldwijd werkt aan innovaties op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur. Onderzoek doen naar een economisch rendabel prototype voor gebiedsgerichte WKO-systemen past hier goed bij. Het vertalen van theoretische oplossingen naar praktische duurzame toepassingen behoort tot de kern van het bestaansrecht van Deltares.
 • Universiteit Utrecht
  De onderwijs- en onderzoeksinstelling Universiteit Utrecht (UU) werkt nauw samen met het bedrijfsleven aan maatschappelijk relevant en innovatief onderzoek. Duurzame ontwikkeling is voor UU één van haar onderzoekspijlers. Centraal in het onderzoek staan analyse op systeemniveau van duurzame energie dragers en technologieën (zon, wind, biomassa, WKO), het management daarvan en kennisoverdracht hierover om de transitie naar een duurzame samenleving te kunnen realiseren.
 • Utrecht Sustainability Institute
  Utrecht Sustainability Institute (USI) draagt als kennis- en innovatiemakelaar bij aan duurzame stedelijke ontwikkeling, nationaal en internationaal, startend vanuit de regio Utrecht. USI initieert en realiseert onderzoeks- en innovatieprojecten gericht op het duurzaam omgaan met de strategische voorraden energie, water en grondstoffen in de gebouwde omgeving. USI heeft dit project ontwikkeld omdat het bij uitstek gaat om het bundelen en ontwikkelen van kennis aanwezig bij uiteenlopende partners, die de potentie heeft om te worden omgezet naar innovatieve duurzame diensten en producten.

 

Het project is mede gefinancierd door TKI Urban Energy uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het Ministerie van Economische Zaken. TKI Urban Energy ondersteunt Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen bij de ontwikkeling van innovaties voor een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in de gebouwde omgeving.