Testlocaties

Door het inzetten van glasvezelmonitoring, verschaft CRYSTAL helderheid in het optimaal benutten van de ondergrondse energieopslag op gebiedsniveau. Om een prototype te leveren voor het CRYSTAL monitoringssysteem wordt industrieel onderzoek uitgevoerd op drie testlocaties. 

 

Er zijn drie locaties geselecteerd waar de geschetste problematiek groot is en die verschillende gebruikersprofielen (en dus marktsectoren) vertegenwoordigen. Op de volgende locaties is drukte van WKO’s in de ondergrond aanwezig of verwacht:

  • Beurskwartier, Utrecht
  • Moreelsepark, Utrecht
  • Den Haag Centrum
Utrecht Beurskwartier

De locatie Beurskwartier ligt aan de westkant van station Utrecht Centraal, en werd in het FOME-BES project aangeduid als ‘Utrecht Stationsgebied’. In het gebied zijn meerdere bestaande WKO-systemen aanwezig, met zodanige vergunde grondwaterdebieten dat de ondergrond op papier ‘vol’ is.

De specifieke vraagstelling voor deze locatie in CRYSTAL is op welke manier glasvezeltemperatuurmetingen op kosteneffectieve wijze kunnen bijdragen aan het optimaliseren van doelmatig gebruik van de ondergrond in een gebied met meerdere bestaande WKO-systemen en toenemende vraag naar bodemenergie. Er is in Utrecht Beurskwartier veel ervaring opgedaan met de aanleg van een glasvezeltemperatuurmeetnet in een complex hoogstedelijk gebied; een gebiedstype waar naar verwachting het meeste toepassingspotentieel van de technologie ligt, maar waar ook de grootste uitdaging ligt in termen van logistiek en reductie van aanlegkosten.

Temperatuur-diepteprofielen gemeten in Utrecht Beurskwartier in het FOME-BES project. CRYSTAL

Temperatuur-diepteprofielen gemeten in Utrecht Beurskwartier in het FOME-BES project

Utrecht Moreelsepark

De locatie Moreelsepark ligt ten zuidoosten van station Utrecht Centraal. Het Rijksvastgoedbedrijf overweegt voor de renovatie van zijn panden aan de Herman Gorterstraat bodemenergiesystemen toe te passen voor verwarming en koeling.

De specifieke vraagstelling voor deze locatie in CRYSTAL is op welke manier glasvezeltemperatuurmonitoring op kosteneffectieve wijze kan bijdragen aan de optimalisatie van een op zichzelf staande WKO-systeem zonder interactie met naburige systemen.

Den Haag Centrum

In het centrum van Den Haag is een groot aantal WKO-systemen in bedrijf. Het betreft een gebied van circa 1 km2 rondom station Den Haag Centraal met onder meer enkele (grote gebouwen) van het Rijksvastgoedbedrijf. De specifieke vraagstelling voor deze locatie in CRYSTAL is op welke manier glasvezeltemperatuurmetingen op kosteneffectieve wijze kunnen bijdragen aan het optimaliseren van doelmatig gebruik van de ondergrond in een gebied met meerdere bestaande WKO-systemen en toenemende vraag naar bodemenergie. Een verschil met Utrecht Beurskwartier is dat negatieve interferentie al lokaal lijkt
op te treden.

Prototype monitoringssysteem

CRYSTAL onderzoekt technische, exploitatie- en beleidsmatige vraagstukken. De gebouweigenaren en WKO-exploitanten staan centraal; zij zijn doorslaggevend in het al dan niet aangaan van samenwerkingsafspraken. Het project wil oplossingen creëren door het proof-of-principle van glasvezelmonitoring om te zetten in een economisch rendabel prototype van het CRYSTAL monitoringssysteem bestemd voor ontwikkeling en exploitatie van gebiedsgerichte WKO-systemen en WKOallianties.

 

> Lees meer over de doelstellingen van CRYSTAL.